Topic Archive: Rav Kook

Sacred Skepticism

‍‍ג תשרי תשעה | , , , , ,

Holding G-d’s Perspective: Shalom Mind

‍‍ג תשרי תשעה | , , , , , , , ,

The soul contradicts itself. That is ok. The soul contains multitudes. We must work towards a peace that includes tensions. We must work to build a community that includes tensions.

Original Skin

‍‍ב תשרי תשעה | , , , , , , ,

הנקודה העליונה שבנפש החיה, היא יודעת את ערכה ברוחה פנימה, וכשהיא עומדת במצב הבריאות שלה, היא מתענגת על ד’, ומתוך תביעת העונג העליון נובעת הכרת הדעת, שהיא הולכת ומתפתחת על פי הנסיונות והלימודים. אותה הנקודה העליונה, מהות החופש של הרצון היסודי תלוי בה, ואם הרצון בתוכיותו פונה אל הטוב, עומדת הנקודה על מצבה הנכון, ועונג דעת ד’ חי בקרבה. וכאשר יטה הרצון מדרכו בפנימיותו, יסור חוש העונג ויהפך לנגע, וכל מהלך הדעת יתור לו מסלולי חושך, ובל יראה גאות ד’. וע”כ גדולה תשובה שמגעת עד ד’, ואפילו כפר בעיקר. שובה ישראל עד ד’ אלהיך. שכיון שיטה רצונו אל הטוב, מיד תאיר העליונה שבמהות הנפש באורה הטבעי, וזרם העונג הרוחני יאיר את נתיבות הדעת, ואור ההודאה והאמונה העקרית יאיר, ויזרח גם את המאפלים היותר כבדים ויזרח בחושך אור לישרים